Frequently asked questions for importers in Vietnamese

Ghi nhãn Quốc gia Xuất xứ Thực phẩm

Câu hỏi thông thường dành cho các nhà nhập khẩu

Theo tiêu chuẩn mới, thực phẩm nhập khẩu bị ảnh hưởng như thế nào?

Tiêu chuẩn Thông tin Ghi nhãn Quốc gia Xuất xứ  Thực phẩm (Country of Origin Food Labelling Information Standard) 2016 (Tiêu chuẩn Thông tin) sẽ thay đổi rất ít đối với thực phẩm nhập khẩu vào nước Úc.

Thực phẩm nhập khẩu sẽ tiếp tục phải có nhãn mác ghi quốc gia gốc (ví dụ như Sản phẩm của Thái Lan, Sản xuất tại Canada). Đối với một số loại thực phẩm, được gọi là thực phẩm ưu tiên, chi tiết này phải được ghi trong khung riêng biệt rõ ràng trên nhãn sản phẩm.

Để đáp ứng yêu cầu, quý vị có thể hoặc là:

 • mua sản phẩm nhập khẩu đã có nhãn mác hợp lệ
 • sửa đổi nhãn mác cho đúng các yêu cầu khi sản phẩm đã đến Úc.

Vì thực phẩm nhập khẩu không được chế biến, nuôi trồng hoặc sản xuất tại Úc, chúng không hội đủ điều kiện để được sử dụng dấu hiệu chuột túi trên nhãn thực phẩm.

Những loại thực phẩm nào bị ảnh hưởng?

Theo Tiêu chuẩn Thông tin, hầu hết thực phẩm thích hợp để bán lẻ ở Úc phải có nhãn mác quốc gia gốc. Tiêu chuẩn Thông tin này được áp dụng với:

 • thực phẩm bán lẻ ở Úc (ví dụ như thực phẩm bán cho công chúng trong các tiệm hoặc chợ, hoặc từ các máy bán hàng tự động)
 • thực phẩm đóng gói do đại lý bán sỉ bán
 • nhiều loại thực phẩm không đóng gói.

Chi tiết quốc gia gốc trên thực phẩm nhập khẩu phải được ghi trong khung riêng biệt rõ ràng trên nhãn mác của sản phẩm thực phẩm, trừ khi sản phẩm thực phẩm này là loại thực phẩm không ưu tiên.

Các thực phẩm không ưu tiên là:

 • gia vị
 • bánh kẹo, kể cả kem lạnh
 • bánh-quy và các loại thức ăn bữa phụ (snack foods)
 • nước đóng chai
 • nước uống thể thao, nước giải khát
 • trà và cà phê
 • đồ uống có rượu.

Tất cả các loại thực phẩm khác là thực phẩm ưu tiên và sẽ phải có nhãn mác mới.

Khi nào các thay đổi sẽ bắt đầu có hiệu lực?

Tiêu chuẩn Thông tin bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2016 và có một giai đoạn chuyển tiếp hai năm. Trong giai đoạn chuyển tiếp này, các doanh nghiệp có thể:

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2018, thực phẩm phải có nhãn mác theo đúng các yêu cầu của Tiêu chuẩn Thông tin hoặc sẽ bị phạt. Tuy nhiên, hàng đang buôn bán (sản phẩm thực phẩm đóng gói và dán nhãn theo Bộ luật Tiêu chuẩn Thực phẩm từ ngày 30 tháng 6 năm 2018 trở về trước) vẫn có thể bán mà không cần nhãn mác mới.

Tôi có thể sửa đổi nhãn mác thực phẩm nhập khẩu của tôi sau khi nó đến ở Úc hay không?

Có. Quý vị có thể sửa đổi nhãn mác sau khi thực phẩm đến Úc để bảo đảm nhãn mác đúng Tiêu chuẩn Thông tin.

Nhãn mác nên nhìn như thế nào đối với thực phẩm nhập khẩu?

Thực phẩm không được nuôi trồng, sản xuất, chế biến hoặc đóng gói tại Úc được xếp vào loại thực phẩm nhập khẩu. Theo Tiêu chuẩn Thông tin, thực phẩm nhập khẩu diện ưu tiên đã đóng gói phải có ghi quốc gia gốc trong khung riêng biệt rõ ràng. Những thực phẩm này không được phép có dấu hiệu chuột túi vì chúng không có xuất xứ từ Úc. Các yêu cầu nhãn mác đối với thực phẩm không ưu tiên không thay đổi.

Nhãn mác nào là đúng để sử dụng?

Dưới đây là một số ví dụ để giúp quý vị hiểu cách nào để ghi nhãn đúng đắn sản phẩm 'thực phẩm ưu tiên' quý vị nhập khẩu.

Sample label showing the text Produced in Canada.
(Sản xuất tại Canada)
Sample label showing the text Product of China.
(Sản phẩm của Trung Quốc)

Nếu thực phẩm nhập khẩu được làm ra, nuôi trồng hoặc sản xuất ở một quốc gia duy nhất, quý vị có thể sử dụng chi tiết trên nhãn như thế này.

Sample label showing the text Packed in Brazil from imported ingredients.
(Đóng gói tại Ba Tây từ nguyên liệu nhập khẩu)
Sample label showing the text Packed in Brazil with nuts from the USA, Canada and Brazil.
(Đóng gói tại Ba Tây từ nhiều nguồn gốc)
Sample label showing the text Packed in Brazil from multiple origins.
(Đóng gói ở Ba Tây từ các loại hạt từ Mỹ, Canada và Ba Tây)

Phải có chi tiết 'Đóng gói tại’ nếu thực phẩm không thể kê khai là đã được nuôi trồng, sản xuất hoặc chế biến tại một quốc gia nước ngoài duy nhất.

Trong trường hợp này nhãn mác cũng phải chỉ ra rằng thực phẩm có nhiều nguồn gốc hoặc gồm có các nguyên liệu nhập khẩu.

Sample label showing the text Made in USA.
(Chế biến tại Mỹ)

Nếu nguyên liệu chế biến thực phẩm nhập khẩu có nguồn gốc từ các nước khác nhau và biến đổi đáng kể thành một dạng khác thì nên sử dụng chi tiết ‘Chế biến tại’.

Ví dụ, thành phần thô từ Canada, Hoa Kỳ và Mễ Tây Cơ được kết hợp lại trong một nhà máy của Mỹ để chế biến thành một loại bánh đóng gói được nhập khẩu vào Úc để bán lẻ. Trong trường hợp này, chi tiết thích hợp sẽ là 'Chế biến tại Mỹ'.

 

Tôi sử dụng nhãn gì nếu thực phẩm nhập khẩu có các thành phần của Úc?

Nếu thực phẩm nhập khẩu vào Úc có một số thành phần của Úc, nó vẫn phải có chi tiết bắt buộc cho thấy quốc gia xuất xứ của thực phẩm trong khung riêng biệt rõ ràng. Hoặc quý vị cũng có thể bao gồm chi tiết kê khai tỷ lệ phần trăm các thành phần của Úc trong thực phẩm này.

Ví dụ:

Một loại mứt trái cây làm tại Tân Tây Lan từ cherry Úc và các thành phần khác. Các cherry hoàn toàn là của Úc và chiếm 73% sản phẩm. Chi tiết quốc gia gốc hoặc nhãn mác thông thường gồm hai phần, cả hai đều hợp lệ.

Chi tiết giải thích bắt buộc

Sample label showing the text Made in New Zealand.

(Sản xuất tại Tân Tây Lan)

Chi tiết tự nguyện

Sample label showing a monochrome bar chart and the text Made in New Zealand from at least 73% Australian ingredients.

(Sản xuất tại Tân Tây Lan từ ít nhất 73% thành phần của Úc)

Nếu dưới 10 phần trăm các thành phần tính theo trọng lượng nhỏ dần là của Úc—chi tiết giải thích có thể kê khai rằng thực phẩm đã được chế biến hoặc đóng gói 'từ dưới 10 phần trăm thành phần của Úc' thay vì 'từ ít nhất' một tỷ lệ phần trăm tối thiểu của các thành phần của Úc.

Ví dụ:
Sample label showing a monochrome bar chart and the text Packed in Australia from less than 10% Australian ingredients.
(Đóng gói tại Úc từ dưới 10% thành phần của Úc)

Quý vị cũng có thể làm nổi bật nguồn gốc của một thành phần đặc biệt trong chi tiết giải thích nếu muốn.

Liệu Tiêu chuẩn Thông tin mới sẽ ảnh hưởng đến thuế quan cụ thể đối với sản phẩm của tôi hay không?

Tiêu chuẩn Thông tin không ảnh hưởng gì đến thuế quan cụ thể.

Tôi tìm thêm thông tin bằng cách nào?

Muốn biết thêm thông tin, quý vị hãy gọi cho business.gov.au qua số 13 28 46 hoặc truy cập business.gov.au/foodlabels

Download a copy

Frequently asked questions for importers - Vietnamese

Thanks for your feedback. If you have any ideas on how we can improve, we'd love to hear them.

Please provide your comments in the feedback form.

You might also be interested in